Schachklub Styria Graz
schachklub-styriagraz@chello.at

 .